Rejestracja konta

 
Avatar – zdjęcie

Adres email służy do logowania.


8-20 znaków, małe i/lub duże litery, znaki specjalne (dozwolone: `~!@#$%^&*()-_=+.,) oraz cyfry.


Hasła w obu polach muszą być jednakowe.

AvatarFiltry


Akceptacja regulaminu jest wymagana.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin; zwana dalej Administratorem,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Gmina Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin lub iod@izabelin.pl;
  3. w zależności od zakresu konsultacji społecznych podstawą przetwarzania Pani/Pana danych może być art. 6 ust. 1 lit. a - dla konsultacji fakultatywnych, art. 6 ust. 1 lit. c i e dla konsultacji obligatoryjnych
  4. dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa podmiotom.
  5. dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do realizacji celu;
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym;
  7. informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
  8. informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  9. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  10. pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.


Akceptacja regulaminu jest wymagana.
Do góry